Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Международното Френско Училище Варна – EFIV  е френско училище в чужбина. То е член на Френската Светска Мисия и следва програмите и организацията на Министерство на Образованието на Франция, както и критериите за официално признаване на френските учебни заведения в чужбина:
- Спазване на  основните принципи на равенство, свобода и светски характер
- Спазване на  целите и задачите на програмите
- Спазване на  принципите на педагогическа и образователна организация
- Подготовка за френски изпити
- Възможност за  учениците от всяко ниво на обучение  да се прехвърлят от едно официално признато учебно заведение в друго такова или от едно официално признато учебно заведение в държавно, без входен изпит.

Международното Френско Училище Варна е член на Френската Светска Мисия. Юридическа, финансова, административна и педагогоческа отговорност за учебното заведение носи Управленският орган - Асоциацията на родителите „Шарл Перо”, който   се  ползва от  цялостната система на работа на Френската Светска Мисия (подкрепа, наблюдение и контрол при подаване на досиета за официално признаване от Франция, помощ при наемане на персонал от Франция и т.н.)


Училището във Варна на сайта на Френската Светска Мисия (MLF): http://www.mlfmonde.org/spip.php?article398
Френската Светска Мисия  е асоциация, чиято цел е разпространението на френския език и култура чрез обучение в чужбина.


Профили на децата и оценяваните компетентности: 

Децата започват училище от 3 годишна възраст. 

Училището наброява: български ученици – 82%, френски ученици 11% и ученици от други държави – 7%.

7 компетентности се оценяват по време на учебния процес:
- Овладяване на френския език
- Практикуване на  чужд език
- Най-важните елементи на математиката и научно-техническата култура
- Усвояване на работа с информационни и комуникационни технологии
- Хуманитарна култура (история-география-изкуство)
- Социални и граждански компетентности
- Самостоятелост и инициатива

Официални документи и дипломи
Кодексът на френското образование предвижда за всеки ученик персонална книжка за усвоените компетентости, които позволяват да се следва прогреса на наученото в началното и основно училище.

Модел на ученическа книжка:

http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
Това е инструмент, който следва ученика по време на неговото обучение. Той е еднакъв за всички ученици.

В началното училище персоналната книжка е част от ученическата книжка. В  основното училище, както книжките за поставяне на оценки, тази персонална книжка за усвоени компетентности допринася за оценяване на учениците.

Книжката е разделена на 7 рубрики, наречени компетентности. Те образуват общата база знания и умения, определени от Министерство на Образованието на Франция.

Книжката представя три резултата-нива:

 - ниво 1 в края на СЕ1 (7 год.)
 - ниво 2 в края на СМ2 (11 год.)
 - ниво 3 в края на основното образование (15 год.)

Всяко от трите нива на напредък позволява да се определят придобитите знания на детето.
На всеки етап, щом екипът учители реши, че дадена компетентност е усвоена, датата на валидност се записва най-долу на страницата.

Ако една компетентност не е вписана като валидна, детайлите за това, какво детето е усвоило и какво не е, се отбелязват.

По време на следването, при смяна на класа или училището, книжката се прехвърля на педагогическия екип, който приема детето.
В края на началното училище и в края на основното, едно копие се дава на родителите.

Дипломи

Diplôme national du brevet DNB - Диплом, който удостоверява усвоените общи знания базирани на ниво 3

Certificat de formation générale (CFG) -  Сертификат, който удостоверява компетентностите, базирани на ниво 2

Учениците, които не са усвоили базата общи знания на задължителния учебен период, могат да се възползват от индивидуален резултат. Това е случай именно за учениците, които следват адаптирано за тях обучение. След това обучение, на учениците се издава удостоверение, уточняващо усвоените комптетентностите. То може да се вземе под внимание при получаването на CFG..

Галерия