Международно Френско Училище Варна

Сдружение Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Съвети и комисии

Сдружението, което управлява училището : Шарл Перо
 
Международното Френско Училище във Варна се управлява от Сдружение Шарл Перо, чийто статут можете да прочете по-надолу.
Всички родители могат да станат членове на това сдружение.
Управителният съвет управлява живота на Сдружението между срещите на Общото събрание. 
Управителният съвет се ръководи от Президента на Сдружението.
Управителният съвет се състои от 9 членове.
Седем от тях, които имат право на глас, са родители, които са избрани от членовете на Сдружението.
Директорът на учебното заведение и финансовият и административен директор имат консултативен глас.
Управителният съвет се събира често, за да обсъжда и приема всички решения или предложения във връзка с финансовото управления на училището и управлението на персонала (въпроси, свързани със сградите, оборудването и обзавеждането, наемането на персонал, …)

Списък с членовете на Управителния съвет
Десислава Ганева (президент на Сдружението)
Дафина Манукян
Росица Маврова
Ваня Трифонова
Емил Лазаров
Яна Попова
Десислава Везенкова
Пиер Шаз (консултативен глас): Директор на училището
Милена Николова (консултативен глас): Административен и финансов директор

С членовете на Управителния съвет можете да се свържете на адрес : association@efiv.bg

Пртокол от Общо събрание на членовете на Управителния съвет можете да намерите в приложен файл. 

Учебното заведение 

Международното френско училище във Варна се ръководи от Директора.
МФУ е френско учебно заведение извън границите на Франция, което разполага с демократични структури, които допринасят за контрола на педагогическия живот и образователната политика на учебното заведение.

 

Училищен съвет

Дава становища по въпроси, отнасящи се до педагогическите структури, организацията на учебното време и училищния календар, проекта на училището, конкретни действия, позволяващи по-доброто използване на средствата, отпуснати на училището,условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти за организиране на открити уроци…

Съвет на колежа

Подготвя работата на съвета на учебното заведение, отнасяща се до педагогическите структури в колежа, 
организацията на учебните часове, проекта на ЕФИВ в частта за колежа, условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти и организация на ученически пътувания, посрещане и информиране на родителите…

Общоучилищен съвет 

Взема решения във връзка с педагогическите и образователните въпроси в училището, приема проекта на МФУ, правилника за вътрешния ред, учебното разписание, …
Може да дава становища по предложенията за развитие на педагогическите структури, за програмите на дейностите и въпросите във връзка с хигиената, информирането на родителите…

 

 

Всички тези съвети се ръководят от Директора. Право на глас в тези съвети имат членовете на екипа на дирекцията на училището, членовете на персонала и педагогическия екип, избрани представители на родителите на учениците.

Училищният съвет и съветът на колежа разглеждат въпроси, свързани съответно с началното училище и с колежа. Съветът на учебното заведение има за цел управлението на цялото учебно заведение.

Представител на дипломатическия пост също може да вземе участие в разискванията и гласуванията на съвета на учебното заведение.

В съвета на учебното заведение могат да вземат участие и членове, които присъстват единствено информативно, сред които членове на Управителния съвет.

 

Списък с имената на избраните родители

Представители на училищния съвет

Инна СЛАМА-ТОНЧЕВА
Александр ДЮПОН
Веселин ТЕОХАРОВ
Марк БЕЙСЕРИА
Виолета ЛОРЕР
Антония ПЕТКОВА
Гълъбина ВАСИЛЕВА
Весела КАНАЗИРЕВА
Жасмина МИНКОВА
Биляна ПОПОВА
Славена ЛЕОНИДОВА
Нина АСЕНОВА-ШИТОВА
Филип РАДЕВ
Вера СОТИРОВА
Даниел ЛОРЕР
Даниела НЕДЕЛЧЕВА

Представители на общоучилищния съвет

Инна СЛАМА-ТОНЧЕВА
Александр ДЮПОН
Марк БЕЙСЕРИА
Веселин ТЕОХАРОВ
Янн ДОТЕ
Виолета ЛОРЕР

С избраните родители можете да се свържете на адрес : conseilecole@efiv.bg

 

Други комисии

В училището са създадени и други комисии 

1 - Комисия за прием на нови ученици
Приемът на нови ученици става на базата на ясни критерии и се обсъжда от комисия, съставена от няколко учителя. Броят на приетите нови ученици зависи винаги от броя на свободните места в класовете.

2 - Комисия по храненето
Няколко от членовете на Училищния съвет и от съвета на учебното заведение следят за качеството на предлаганата на учениците в столовата храна. Те поддържат постоянна връзка с доставчика на храна, споделят му наблюденията си и нанасят корекции в менюто с цел да се гарантира добре балансирано хранене на учениците.

С избраните родители можете да се свържете на адресcatering@efiv.bg

3 - Комисия по назначаване на персонал
Тази комисия по назначаване на персонал в училището е съставена от Директора и един от членовете на Управителния съвет. Френската светска мисия (MLF) също взема участие в тази комисия като прави предварителен подбор на тези кандидати за учители, които са титуляри от Френското министерство на образованието. 
В тази комисия ще бъде включен и представител на персонала на училището, който ще бъде избран от персонала на училището.