Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Съвети и комисии

Учебното заведение 

Международен Френски Лицей Варна се ръководи от Директор на учебното заведение.
МФЛ Варна е френско учебно заведение извън границите на Франция, което разполага с демократични структури, които допринасят за контрола на педагогическия живот и образователната политика на учебното заведение.

 

Училищен съвет

Дава становища по въпроси, отнасящи се до педагогическите структури, организацията на учебното време и училищния календар, проекта на училището, конкретни действия, позволяващи по-доброто използване на средствата, отпуснати на училището,условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти за организиране на открити уроци…

Съвет на колежа

Подготвя работата на съвета на учебното заведение, отнасяща се до педагогическите структури в колежа, 
организацията на учебните часове, проекта на ЕФИВ в частта за колежа, условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти и организация на ученически пътувания, посрещане и информиране на родителите…

Общоучилищен съвет 

Взема решения във връзка с педагогическите и образователните въпроси в училището, приема проекта на МФУ, правилника за вътрешния ред, учебното разписание, …
Може да дава становища по предложенията за развитие на педагогическите структури, за програмите на дейностите и въпросите във връзка с хигиената, информирането на родителите…

 

 

Всички тези съвети се ръководят от Директора на учебното заведение. Право на глас в тези съвети имат членовете на екипа на дирекцията на училището, членовете на персонала и педагогическият екип, избрани представители на родителите на учениците.

Училищният съвет и съветът на колежа разглеждат въпроси, свързани съответно с началното училище и с колежа. Съветът на учебното заведение има за цел управлението на цялото учебно заведение.

Представител на дипломатическия пост също може да вземе участие в разискванията и гласуванията на съвета на учебното заведение.

В съвета на учебното заведение могат да вземат участие и членове, които присъстват единствено информативно, сред които членове на Управителния съвет.

 

Списък с имената на избраните родители

Представители на училищния съвет:

 

Титуляри : РАЕВА Биляна, НЕДЕЛЧЕВА Даниела, ХАДЖИЙСКИ Надежда, ПЕНЧЕВА Стефка, СЛАМА-ТОНЧЕВА Инна, МИНКОВА Жасмина, ПИЛО Милен, ПРОДОМ Искра

Подгласници : ДИМИТРОВ Христо, ДИМИТРОВА Симона, АМОРЕТИ Франческа, РАДУШЕВА Десислава, ДРАГОНИ Александрина, ВАСИЛЕВА Галабина, АСЕНОВА-ШИТОВА Нина, УНДЖИЕВА Елена

С избраните родители можете да се свържете на  адресparents.conseilecole@efiv.bg

 

Представители на общоучилищния съвет:

Титуляри: ТОДОРОВА Диана, КАЛЧЕВА Христина, ТОНЧЕВА Инна

Подгласници : НИКОЛОВА Константина, ГЕЦОВА Биляна, ПРОДОМ Искра

С избраните родители можете да се свържете на адрес: parents.conseiletablissement@efiv.bg

 

Други комисии

Други комисии са създадени, сред които комисия за училищното столово хранене и комисия за Правилника на вътрешния ред.  

 

- Комисия за Правилника за вътрешния ред

 

 

- Комисия по училищното столово хранене : Създадена за това, което се отнася до областите, свързани с училищното столово хранене, тя е консултирана по отношение на хигиената и качеството на сервираната храна, организацията на сервирането на храната, предложенията за обучение в областта на хигиената на хранене и организацията на обслужването, както и относно спазването на всички законови разпоредби по отношение на ученическото столово хранене. Комисията може да предложи да се предпремат действия в посочените области, най- малкото за спазване разпоредбите на местното законодателство.