Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Съвети и комисии

Учебното заведение 

Международното френско училище във Варна се ръководи от Директора.
МФУ е френско учебно заведение извън границите на Франция, което разполага с демократични структури, които допринасят за контрола на педагогическия живот и образователната политика на учебното заведение.

 

Училищен съвет

Дава становища по въпроси, отнасящи се до педагогическите структури, организацията на учебното време и училищния календар, проекта на училището, конкретни действия, позволяващи по-доброто използване на средствата, отпуснати на училището,условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти за организиране на открити уроци…

Съвет на колежа

Подготвя работата на съвета на учебното заведение, отнасяща се до педагогическите структури в колежа, 
организацията на учебните часове, проекта на ЕФИВ в частта за колежа, условията на обучение на деца със специални образователни потребности, проекти и организация на ученически пътувания, посрещане и информиране на родителите…

Общоучилищен съвет 

Взема решения във връзка с педагогическите и образователните въпроси в училището, приема проекта на МФУ, правилника за вътрешния ред, учебното разписание, …
Може да дава становища по предложенията за развитие на педагогическите структури, за програмите на дейностите и въпросите във връзка с хигиената, информирането на родителите…

 

Всички тези съвети се ръководят от Директора. Право на глас в тези съвети имат членовете на екипа на дирекцията на училището, членовете на персонала и педагогическия екип, избрани представители на родителите на учениците.

Училищният съвет и съветът на колежа разглеждат въпроси, свързани съответно с началното училище и с колежа. Съветът на учебното заведение има за цел управлението на цялото учебно заведение.

Представител на дипломатическия пост също може да вземе участие в разискванията и гласуванията на съвета на учебното заведение.

В съвета на учебното заведение могат да вземат участие и членове, които присъстват единствено информативно, сред които членове на Управителния съвет.

 

Списък с имената на избраните родители

Представители на училищния съвет

Инна СЛАМА-ТОНЧЕВА
Александр ДЮПОН
Веселин ТЕОХАРОВ
Марк БЕЙСЕРИА
Виолета ЛОРЕР
Антония ПЕТКОВА
Гълъбина ВАСИЛЕВА
Весела КАНАЗИРЕВА
Жасмина МИНКОВА
Биляна ПОПОВА
Славена ЛЕОНИДОВА
Нина АСЕНОВА-ШИТОВА
Филип РАДЕВ
Вера СОТИРОВА
Даниел ЛОРЕР
Даниела НЕДЕЛЧЕВА

С избраните родители можете да се свържете на  адресparents.conseilecole@efiv.bg

Представители на общоучилищния съвет

Инна СЛАМА-ТОНЧЕВА
Александр ДЮПОН
Марк БЕЙСЕРИА
Веселин ТЕОХАРОВ
Янн ДОТЕ
Виолета ЛОРЕР

С избраните родители можете да се свържете на адрес: parents.conseiletablissement@efiv.bg

 

 

Други комисии

Други комисии са създадени, сред които комисия за училищното столово хранене и комисия за хигиена и сигурност.  

 

- Комисия за хигиена и сигурност: създадена за това, което се отнася към областите на хигиената и сигурността на образователната общност, тя се занимава с хигиената и сигурността на образователната общност, с предложения за обучение относно хигиената и сигурността, във връзка със структурата на продължаващо обучение, спазването на законовите разпоредби в областта на хигиената и сигурността и за мерките за сигурност според посолството и техническия съветник по сигурността. Комисията може да предложи да се вземат мерки или да се предприемат действия в тези различни области според местната законодателна власт. 

 

 

- Комисия по училищното столово хранене : Създадена за това, което се отнася до областите, свързани с училищното столово хранене, тя е консултирана по отношение на хигиената и качеството на сервираната храна, организацията на сервирането на храната, предложенията за обучение в областта на хигиената на хранене и организацията на обслужването, както и относно спазването на всички законови разпоредби по отношение на ученическото столово хранене. Комисията може да предложи да се предпремат действия в посочените области, най- малкото за спазване разпоредбите на местното законодателство.