Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Чисто нова модерна лаборатория

Правилник за вътрешния ред

Правилник за вътрешния ред
УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019
 
Вж. чл n° 2014-088 от 9-7-2014 
Правилникът за вътрешния ред на учебното заведение е първата величина на добрия училищен климат, еднакъв за цялата образователна общност. Той се съставя и преразглежда ежегодно от съвета на училището и на учебното заведение. Той взема под внимание правата и задълженията на всеки от членовете на образователната общност, за да определи правилата на колективен живот, които се прилагат в цялото учебно заведение. Той напомня правилата на гражданско поведение. По никакъв начин не може да бъде ограничен единствено до задълженията на учениците. Напротив, той трябва да създаде условия за прогресивно поемане на отговорност от страна на учениците по отношение на някои техни дейности. 
По отношение на МФУ, Международно Френско Училище Варна, правилникът за вътрешния ред  се прилага в цялото учебно заведение, което представлява образователна общност, включваща начално училище, колеж и лицей. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Образователните услуги във Франция почиват на принципите и ценностите на неутралитета и гражданското образование. Всеки има задължение за посещаемост и точност, толерантност и уважение към другия по отношение на личността, спазване равенството на правата между момичетата и момчетата, защита срещу всяка форма на насилие -физическо, психическо или морално. Упражняването на насилие, физическо или вербално, няма да бъде толерирано при никакви условия.  Взаимното уважение между възрастни и ученици, както и между самите ученици, е сред основите на колективния живот. 
Международно Френско Училище Варна представлява образователна общност, която посреща ученици от 3 годишна възраст. По отношение на своето функциониране МФУ почива на принципите, ценностите и програмите на френското светско училище и критериите за акредитация на френските училища в чужбина. Целта е академичен успех и обучение на всеки чрез усвояване на знание, упражняване на критично мислене, обогатяване на мисълта, приучаване към живот в обществото  и уважение на другия. 
МФУ Варна е акредитирано от Министерството на образованието на Република Франция. Този етикет, даван единствено на учебните заведения, отговарящи на стриктни критерии на Министерството на образованието на Република Франция, гарантира качеството на учебното заведение. 
Родители на ученици създадоха през 2009г. Асоциация Шарл Перо. Те получиха одобрение за този проект от страна на Френското министерство на образованието с подкрепата на Френската светска мисия (MLF). Френската светска мисия (MLF) е асоциация, чиято цел е разпространение на френския език и култура по света чрез светско, многоезично и културно образование. Френската светска мисия (MLF) е партньор и основен оператор на МФУ Варна.   
 
1- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
МФУ Варна се управлява от асоциация на родителите Шарл Перо, която е натоварена с юридическата, финансовата и административна отговорност на учебното заведение 
Управителният съвет на Асоциацията е съставен от 9 членове, от които 7 с право на гласуване – родители на ученици, избрани по време на Общото събрание на асоциацията и двама членове със съвещателен глас  : директора на учебното заведение и административния директор на училището. Управителният съвет се събира редовно относно въпроси, засягащи живота и дейностите на училищетои за да взема необходимите решения. 
 
а- Финансиране
Бюджетът на училището се формира от учебните такси, платени от семействата на учениците, и се подпомага благодарение на щедростта на икономическите партньори.
 
б-Училищни материали и екипировка  
Преди началото на учебната година всички родители получават списък с материалите, които детето трябва да има от първия учебен ден. Някои материали трябва да бъдат подменяни по време на учебната година
Децата от 3 до 5 г. трябва да имат един комплект дрехи за смяна в случай на нужда. Този резервен комплект трябва да съдържа : бельо, чорапи или чорапогащник, тениска, пуловер/жилетка, панталон/пола/рокля според времето и сезона.
За децата от 6 г. нагоре се препоръчва да идват с дрехи за смяна в случай на дъждовно време или през зимата, когато рискуват да намокрят дрехите си по време на междучасията навън. Ако времето позволява, възможно най-често,  учениците излизат в двора на училището по време на обедната и следобедната почивка. 
В час по спорт учениците трябва задължително да бъдат облечени със спортен екип. 
 
 
в- Записване в МФУ Варна : Според възможностите на класните стаи (25 ученика максимум в клас)
-Всички новопристигащи ученицимогат да бъдат приети в малката и средната група (3г и 4г). За голямата група (5г) ученици няма да бъдат приемани след края на първия период (началото на ноември месец). 
-Всички френскоговорящи ученици, доказващи с документ за минаване в съответния клас и удостоверение за преместване от друго учебно заведение или CNED.   
-Всички френскоговорящи ученици, идващи от друга учебна система, биват приeти след успешно полагане на тестове, предложени от учебното заведение, доказващи необходимото ниво.  
-Частни случаи следва да бъдат разглеждани в съгласие с културните служби на Френскотопосолство в България. 
 
г-Училищно столово хранене
Училището организира изхранване на всички ученици от фирма доставчик.  
Всяка сутрин учениците получават закуска – плод. 
Обядът се сервира от 12ч00 на няколко сервиза и включва предястие, основно ястие и десерт. 
В края на следобедните занятия се предлага следобедна закуска. В 15ч20 за учениците от горния курс и 15ч30 за учениците от началното училище. 
Не се позволява на учениците да внасят собствена храна в учебното заведение. 
 
2- КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКА СЕМЕЙСТВО/ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 
Комуникацията е задължителен елемент за доброто функциониране на учебното заведение и за индивидуалното проследяване на всяко дете. Диалогът между родителите и учителите, засягащ детето, е определящ и необходим за доброто провеждане на обучението при условие, че се случва в среда на взаимно доверие. Той трябва да се случва при благоприятни условия и в моменти на разположение на страните. 
На родителите се препоръчва да проследяват внимателно информацията, изпратена по имейл, афиширана на входа на училищните сгради или залепена в тетрадката за връзка със семейството, тефтера за домашни или в папката за връзка със семейството, която трябва да бъде преглеждана всекидневно. Всяко дете от клас СР нагоре има папка за връзка със семейството, която родителите и училището могат да използват за документи. Тази папка служи за обмен на информация и трябва да бъде постоянно в ученическата раница. Използва се цифрово пространство (Pronote), което служи за информация относно учебния процес на учениците. 
 
а-Информация за семействата :  
Достъпът до училищните сгради, през  учебно време и извън него, без позволение, е забранен и всяко нарушение е под отговорността на извършителите или техните родители. Учителите и директорът на учебното заведение се срещат с родителите в началотои по време на учебната година относно въпроси, засягащи усвояването на учебния материал и поведението на всеки  ученик. Единствено законните настойници на учениците могат да получават информация за тях. 
Детска градина : среща два пъти годишно. От CP до последния клас : среща три пъти годишно. 
Законните настойници могат да поискат индивидуална среща с учител по тяхно желание според  упоменатите по-долу условия.  Дирекцията и учителите са на разположение на семействата за среща. 
 
б-Методи  за комуникация на придобитите знания
Книжка с оценките се предоставя на семействата два пъти годишно за детската градина и три пъти годишно за останалите нива. Един екземпляр се съхранява в училище до края на обучението в МФУ Варна. Софтуер PRONOTE ще бъде на разположение от края на пърия триместър и семействата ще могат да проследяват еволюцията на придобитите знания, ежедневните уроци, съдържание и домашни. Чрез споменатия софтуер ще могат да обменят информация с учителите. Всяко семейство ще получи потребителско име и парола. 
 
в-Представители  на родители  на учениците
Родителите на учениците могат да участват в училищния живот чрез техните представители на съвета на училището и на учебното заведение. Всеки родител може да се представи на изборите за представител в съвета на училището и на учебното заведение. Този съвет се събира най- малко веднъж на триместър.  
Директорът на учебното заведение събира родителите в началото на всяка учебна година. Родителите на новозаписаните ученици се посрещат индивидуално при приемането на ученика. 
 
 
 
3- ФУНКЦИОНИРАНЕ
 
а-Учебни часове
Посрещането на учениците се осъществява 10 мин преди започването на учебните часове.   
 
ЧАСОВЕ Понеделник Вторник Сряда
Четвъртък
Петък
 
Начално училище
8h45-12h00
13h30-15h30 8h45-12h00
13h30-15h30 8h45-12h00
13h30-15h30 8h45-12h00
13h30-15h30 8h45-12h00
13h30-15h30
Горен курс
8h30-12h00
13h30-17h20 8h30-12h00
13h30-17h20 8h30-12h00
13h30-17h20 8h30-12h00
13h30-17h20 8h30-12h00
13h30-17h20
 
Влизането и излизането от училище се осъществява през  главния вход на всяка сграда. За сграда 2 учениците трябва да влязат в училище в 8ч30. След 8ч45 учениците биват считани за закъснели.
Класовете в сграда 1 : От малката група (3г) до CE2
Класовете в сграда 2 : От CM1 до клас  1ер
 
б-Влизане и излизане на учениците
  Учениците биват посрещнати от учителите 10 мин преди началото на занятията в училищния двор. В класовете на детската градина учениците биват предадени на учителите от придружаващите ги.  
За детската градина, при приключване на следобедните занимания, децата биват взети от родителите или от писмено посочен от тях човек, освен в случаите на извънкласни занимания или ползване на училищен транспорт. 
За началното училище, при приключване на следобедните часове, учениците излизат под надзора на учител в границите на учебното заведение, освен в случаите на извънкласни занимания или ползване на училищен транспорт.  За горен курс, при приключване на следобедните часове , учениците излизат под надзора на асистент по образованието,  в границите на учебното заведение, освен в случаите на извънкласни занимания или ползване на училищен транспорт. 
На учениците е позволено да излязат от учебното заведение по време на обедната почивка с подписано съгласие от страна на семейството, което поема отговорността за детето/ децата си. Учениците могат да излязат след приключване на часовете при подписано съгласие от родителите или придружени от упълномощена за целта личност.  Те могат да останат до 17ч20.
Никакво излизане по време на учебните занятия не е позволено, освен при уважителна причина и след писмено запитване от страна на родителите, които трябва да вземат лично детето (или упълномощена за целта личност).  
  В случай на повтаряща се небрежност от страна на законните настойници, директорът предприема необходимите мерки.  
Извън пределите на учебното заведение родителите поемат отговорност за тяхното дете.   
 
в- Достъп до сградите – Хигиена и сигурност - Здраве 
 - Достъп до сградите 
Достъпът до училищните сгради на хора, чужди на образователния процес, е позволен след потвърждение на директора. Достъпът до коридорите и класните стаи без позволение на учителите е забранен. Достъпът на ученици в училищния двор преди учебните занятия е забранен 
 
- Хигиена и сигурност 
Сградите се почистват ежедневно. Достъпът на кучета, дори на повод, е забранен в училищната среда. Обучения по сигурността се провеждат според правилника. Учениците трябва да носят подходящо за учебните дейности и междучасия облекло и обувки . Забранено е внасянето в училище на опасни и потенциално опасни предмети: режещи (ножици, ножове, джобни ножчета, запалки, кибрити ...)  Не е препоръчително учениците да носят мобилни телефони, електронни игри. Използването им е забранено по време на учебния процес (те трябва да се съхраняват в училищната чанта).  Използването им е възможно под контрола на възпитател.  При нужда устройствата ще бъдат конфискувани и върнати пряко на родителите. Не е препоръчително да се носят ценни предмети, училището не носи отговорност в случай на загуба или кражба.  При нещастен случай родителите биват предупредени възможно най- бързо. Семейството бива незабавно уведомено от директора на учебното заведение. Декларация за нещастен случай ще бъде попълнена и заведена към съответните служби на Френското посолство в България, ако се налага медицинско обслужване. При спешен случай ще бъдат уведомени съответните служби (СПЕШЕН НОМЕР 112). Бланка здраве, попълнена от родителите в началото на учебната година, позволява да се изяснят мерките при спешен случай. В случай на промяна на телефонен номер, семейството трябва да информира администрацията.
Застраховка : Семействата вземат самостоятелно решение за застраховане. Застраховката, силно препоръчителна, не е задължителна за дейностите, провеждани през училищно време в рамките на програмата.  
В случай на отсъствие на учител, ученикът бива посрещнат в учебното заведение.
В случай на злоупотреба : Съобщаването на случаите на малтретиране и лишаване от права се изисква съгласно действащите процедури, както за всеки гражданин, за персонала на учебните заведения. Фактът да не се предоставя тази информация на вниманието на съдебния или административния орган, представлява престъпление.  
 
 
- Здраве : 
Забранено е пушенето в училищното пространство, както и около учебното заведение. В случай на пренебрегване на личната хигиена или паразити, директорът на учебното заведение ще поиска от семейството да вземе мерки  според изискванията на колективния живот. 
 
- Болно дете : 
В случай на заболяване с риск от зараза на съучениците, родителите следва да спрат детето от посещаване на учебните занятия до премахване на риска. Родителите уведомяват незабавно дирекцията за естеството на заболяването и представят медицинска бележка за продължителността на отсъствието. 
Относно здравословното състояние на ученик, медицинската сестра следва протокола и при нужда информира семейството.
Учениците не трябва да притежават медикаменти.   
 
- Инцидент при дете 
В случай на инцидент МФУ Варна уведомява незабавно родителите и взема необходимите мерки спрямо ситуацията, включително да извика спешна помощ. Важно е семействата да предоставят няколко телефонни номера, мобилни, за да бъдат уведомени възможно най- бързо. Задължително е да известят при промяна на телефонен номер.  
 
- Медицинско обслужване
Училището разполага с медицински кабинет според изискванията на българското законодателство относно учебните заведения. В случай на инцидент медицинската сестра бива незабавно уведомена. Тя се намесва в случай на заразни заболявания, паразити и т.н 
 
г-Представители на класовете
Класовете CM1 и CM2 избират по двама представители и подгласници на клас. Те са натоварени да представляват класа и да участват в събранията на представителите.  
За горния курс всеки клас гласува за двама представители и двама подгласника на избори, проведени в два тура. Ролята им е да представят съучениците си, да бъдат медиатори в класа и пред  другите членове на образователната общност. Те присъстват на съвета на класа, на съвета на горния курс и на съвета на представителите на класовете. Ако представител не може да присъства на съвета, неговият заместник го представлява.  
 
д-Правила за функциониране на СОФ (Социо-Образователно фоайе) – Ученици от горния курс
Фоайето се намира във втора сграда, учениците, които го използват, трябва да спазват вътрешния правилник на учебното заведение.
Той се определя от разпределението на класовете. Двама отговорници на седмица се избират, за да управляват СОФ.  
Фоайето е място за почивка, където учениците отиват без  учебните раници. Учениците, желаещи да пишат домашните си, трябва да отидат в библиотеката.  
Там не се внасят храна, напитки, сладки храни. Без телефони, нито друг ценен предмет.
Учениците могат да записват предложения за книги, игри и проекти в тетрадка, намираща се в кабинета на съветника по образованието. 
Учениците трябва да се грижат за мястото, както и за вещите в него. Преди да излязат от СОФ, учениците са длъжни да го подредят. Ако ученик повреди неволно или умишлено игра, книга или друг предмет във фоайето, трябва да го замени с нов или да заплати стойността му.   
Нивото на шум не бива да притеснява класовете в близост.
Всяка липса на уважение към възрастен или друг ученик ще бъде санкционирана. Санкциите за поведенчески нарушения могат да бъдат следните: задържане след часовете, временно лишаване на достъп (за една или повече седмици), окончателно лишаване на достъп до фоайето.
Залата на фоайето може да бъде използвана за други дейности (намеса на медицинската сестра, избори за представители и др) 
 
- ДАРЕНИЕ : Запитванията за дарение трябва да бъдат депозирани  писмено в офиса на съветника по образованието. Отговорниците по проекти следва да представят предложенията си за проекти писмено в офиса на съветника по образованието. Те ще бъдат разгледани според педагогическата им стойност, връзка с учебната програма или актуалност. 
 
е-Допълнителни педагогически дейности  (ДПД):
Участието в допълнителни педагогически дейности може да се осъществи с разрешение от родителите.  
 
 
ж-Извънучебни дейности : 
Организацията и управлението на извънучебните дейнсоти се осъществява от директора на извънучебните дейности под прякото ръководство на директора на учебното заведение. 
 
4- ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Учебното заведение е място за обучение, образование и колективен живот, където се прилагат ценностите на Републиката:  Свобода, Равенство, Братство, Секуларизъм (светско образование). Прилагането на практика на тези ценности предлага кадър на живот, благоприятен за усвояване на знанията и успеха на всички. Затова всеки трябва да познава и да прилага общите правила. Тези правила са условие за съвместен живот в учебното заведение. 
Важно е да се уважават разликите във всичките им аспекти: език, националност, цвят на кожата или евентуални увреждания, които съставляват богатството на училищната общност. 
Забранено е носенето на дрехи или знаци, чрез които учениците демонстрират явно религиозна и/ или политическа принадлежност. В случай на затруднение, директорът на учебното заведение инициира диалог с  ученика и семейството му. 
Учениците са длъжни да говорят на френски език в учебното заведение. 
. Още от детската градина детето се учи да свиква с правилата на общия живот, на очакванията от страна на училището. Поведението, адаптирано най- добре към училищните занимания, включва: спокойствие, внимание, грижа, взаимопомощ, уважение към другия. Предвидени са мерки за окуражаване според възрастта на учениците . 
Обратно, поведение, което смущава училищните занимания, нарушение на Правилника за вътрешния ред на училището, и в частност всякаква вреда на физическата или морална неприкосновеност на други ученици или учители, провокира педагогическа реакция, която следва да бъде сведена до знанието на законните настойници на детето. Предвидени са мерки в Правилника за вътрешния ред на училището (напомняне: ученик не може да бъде лишен от всички междучасия като мярка за наказание). 
Ако поведението на ученик пречи сериозно и многократно на функционирането на класа въпреки разговорите с неговите легални настойници, поведението му трябва да бъде подложено на проверка от образователния екип според регламента. 
 
а-Да се спазват правилата на учебния процес : 
Да се уважава авторитета на учителите и възрастните в учебното заведение; 
Да се спазват часовете на учебните занятия и дейности, в които ученикът участва; 
Да се носи всеки ден тефтера за домашни, папката за кореспонденция и необходимия училищен материал; 
Да се изпълнява възложената от учителите работа ;
Влизането в клас и движението по коридорите да се извършва спокойно ; 
Посещаване на учебното заведение в подходящо облекло ;
Да се използва правилен и подходящ език. 
 
б-Да се уважават хората : 
Да има уважително отношение към възрастните и другите ученици в и извън учебното заведение, включително и при използването на интернет; 
Да бъде внимателен към другите и солидарен с най- уязвимите ученици; 
Да не се запазва мълчание в случай на страдание на един или повече ученици;
Да не се подиграва на ученик или възрастен по никакъв повод; 
Да се отказва всякакъв вид тормоз  или насилие ;
Да се улеснява и уважава работата на персонала, ангажиран с почистването ; 
Да се уважават хората, поведението да бъде коректно по време на училищните излизания, както и в близката околност на учебното заведение.  
 
в-Да се уважава общото имущество : 
Да се уважава имуществото на учебното заведение, да не се драска по стените, нито по мебелите ... ;
Да се пази чистота в сградата и в санитарните помещения ;
Да не се използват пожарогасителите и алармите без  основателна причина ;
Да се използват правилно информационните средства ;
Да не се нанасят вреди на училищния транспорт.
Спазването на тези правила цели да създаде благоприятен учебен климат и споделено доверие между възрастните и учениците, както и да създаде дух на солидарност между учениците 
Правилникът позволява на образователната общност да създаде контекст, адекватен за развитието на възможностите и компетентностите на всеки ученик.  
Прилагайки тези правила, ученикът допринася всички да отиват щастливи в учебното заведение, в което работят. 
Правилникът за вътрешния ред съдържа правила, които осигуряват свободите и правата на всички негови членове.  Принадлежността към образователната общност предполага спазване на тези правила, което е валидно за цялото учебно заведение. 
На разположение на учениците има шкафчета, като всеки ученик е отговорен за своето шкафче. 
 
г-Мерки за поощрение
Те възнаграждават всяка позитивна динамика на ученика по отношение както на поведението, така и на резултатите и приноса към училищния живот. 
 
д-Училищен двор и междучасие
Междучасието е част от образователния процес, както и време, в което учениците могат да посетят тоалетната. По време на междучасията учениците могат да се обръщат към възрастните, които отговарят за тяхното наблюдение. 
 
е-Посещаемост
Посещението в училище е задължително за всички дейности, включени в програмата. 
В случай на временна невъзможност за включане във физическите занятията, доказана с медицинска бележка (и след писмена молба от страна на родителите), ученикът е длъжен да присъства на занятието. Записването в детската градина предполага ангажимент за семейството за редовно посещение, което е от съществено значение за развитието на личността на детето и за подготовката му да стане ученик. Отговорните лица също така се ангажират да спазват графиците на часовете. 
 
ж-Отсъствия и закъснения
В случай на закъснение или забавено влизане, от съображения за сигурност, от родителите се изисква да поверят детето директно на учителя. Закъсненията трябва да бъдат по изключение и обосновани. 
В случай на отсъствие на ученик, родителите трябва да предупредят във възможно най- кратък срок училището (секретар: 0879533800) и да оправдаят писмено отсъствието. Всички отсъствия трябва да бъдат обосновани.  След четири полудневни отсъствия без основателна причина или валидни оправдания в рамките на един месец, директорът на учебното заведение предприема необходимите мерки.
Разрешения за инцидентни отсъствия могат да бъдат позволени от директора на учебното заведение, по писмено искане от отговорните лица. 
 
Спазване на Правилника за вътрешния ред : дисциплина и санкции
  Прилага се индивидуално проследяване на образователния процес на ученици спрямо техни неуспехи и усилия за подобряване. За да бъде успешен за ученика този подход, семействата трябва да бъдат ангажирани в училищния живот на тяхното дете и да уважават решенията в рамките на индивидуалното проследяване.  За учениците неспазването на Правилника може да доведе до следните мерки, в зависимост от степента на сериозност или повторяемост на деянията: 
Образователни мерки : те могат да бъдат наложени на ученика от всеки служителв учебното заведение. Те се отнасят до малки нарушения и могат да бъдат: устно или писмено порицание, допълнително домашно, един или повече часове на задържане след учебните занятия, изключване от учебен час и др. Всяко наказание трябва да бъде обяснено и отбелязано от ученика.  Следва доклад за инцидента. Ученик, който не изпълни коректно наказанието, подлежи на санкция. 
Дисциплинарни санкции : те засягат щети на имущество и лица, както и сериозни нарушения на задълженията на учениците.  Дисциплинарните санкции зависят от тежестта на деянието и се адаптират спрямо конкретната ситуация. Може да става въпрос за: предупреждение, наказание, подвеждане под отговорност, временно изключване от класа, временно или окончателно изключване от учебното заведение. Поправителна или допълнителна мярка може да бъде добавена към дисциплинарната санкция от рода на « общ труд » или « работа в полза на училищния интерес ».
 
5- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
а-Общите пространства (училищен двор, коридори, тоалетни…)  
По време на междучасията учениците са под отговорността на дежурните учители. За горния курс това са асистентите по образованието. Членовете на педагогическия екип имат единствени право да разрешават проблемите между учениците, и да наложат санкции, ако това е необходимо. Учениците трябва да се придържат към инструкциите, дадени от дежурните учители или асистентите по образованието. В рамките на класовете може да бъде изготвен правилник за училищния двор. Той включва правата и задълженията на учениците и предлага различни санкции. 
 
 
 
б- Права и задължения на членовете на образователната общност :
- Ученици   
- Права : Учениците имат право да бъдат посрещнати добронамерено и не дискриминативно. Всяко телесно насилие или унизително отношение е абсолютно забранено.