Международно Френско Училище Варна

Сдружение Международно Френско Училище Варна Шарл Перо

 
Прекрасна библиотека
Чисто нова модерна лаборатория
Сградите на Колежа и Началното училище

Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

 

ПРЕАМБЮЛ

Международното Френско Училище Варна – EFIV  е френско училище в чужбина, което приема ученици на минимална възраст от 3 години. В своята дейност учебното заведениe следва програмите и организацията на Министерство на Образованието на Франция и  се ръководи от критериите за официално признаване на френските учебни заведения в чужбина. То има за цел постигане на успешно и качествено обучение за всеки ученик чрез придобиване на знания, изграждането на способност за критически съждения, обогатяването на мисълта, изучаването на живота в обществото и уважение към себеподобния. 

EFIV Шарл Перо е единственото училище във Варна и второ в България, акредитирано от Министерство на Образованието на Република Франция. Тази запазена марка, давана само на учебни заведения отговарящи на строгите критерии на френската образователна система, е признание за работата в него.

 

ИСТОРИЯ

През 2008 г., по инициатива на няколко родители, Алианс Франсез Варна организира курсове, основани на френската учебна програма и на френската педагогика за детските училища. Успехът на тези курсове доведе до изготвяне на проекта за Международното Френско Училище във Варна.

През месец март 2009 г. родителите на учениците създадоха Сдружение Шарл Перо и със сътрудничеството на Френския Институт във Варна и Френската Светска Мисия (ФСМ) получиха одобрение на проекта от  френското Министерство на Образованието.  ФСМ е сдружение, чиято цел е разпространяване на френската култура чрез училища в чужбина.

Благодарение на подкрепата на своите партньори и субсидията на френския Сенат, EFIV отвори врати на 7 септември 2009 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ

EFIV се управлява от сдружение на родители, което носи юридическа, финансова и административна отговорност за учебното заведение. Като член на ФСМ, се ползва от подкрепата й относно акредитирането от Министерството на Образованието на Франция,  съдействие при наемането на френски учители и т. н.

Управителният Съвет на сдружението се състои от девет члена, като седем от тях са избрани от Общото Събрание на сдружението и са родители на ученици, а двама са членове по право със съвещателен глас – педагогическият и административният директор на училището. Управителният Съвет се събира редовно, за да дискутира върху темите, свързани с живота и дейността на училището и за да взема нужните решения.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Бюджетът на училището се формира от учебните такси, платени от семействата на учениците и се подпомага благодарение на щедростта на икономическите партньори.

 

УЧИЛИЩНИ МАТЕРИАЛИ И ЕКИПИРОВКА

Преди началото на учебната година всички родители получават списък с материалите, които детето трябва да има от първия учебен ден. Някои материали трябва да бъдат подменяни по време на учебната година (например флумастери, моливи и др. за децата от класовете от СР, CE1, CE2, CM1, CM2,  колеж).

Децата от 3 до 5 г. трябва да имат един комплект дрехи за смяна в случай на нужда. Този резервен комплект трябва да съдържа : бельо, чорапи или чорапогащник, тениска, пуловер/жилетка, панталон/пола/рокля според времето и сезона.

За децата от 6 г. нагоре се препоръчва да идват с дрехи за смяна в случай на дъждовно време или през зимата, когато рискуват да намокрят дрехите си по време на междучасията навън. Ако времето позволява, по преценка на преподавателя, учениците излизат всеки ден в двора на училището.

 

УЧИЛИЩЕН СТОЛ

                Училището предлага храна за децата доставена от фирма за кетъринг. Всяка сутрин в 10:00ч. на децата се предлагат различни плодове.

Обядът се сервира в 12:00ч. и е съставен от предястие, основно ястие и десерт. За учениците е предвидена и лека следобедна закуска след края на учебните часове следобед.

 

КОМУНИКАЦИЯ

                Комуникацията е абсолютно необходима за добрата работа на учебното заведение и за наблюдението на всяко дете. Диалогът между родители и преподаватели относно детето е определящ и необходим за доброто протичане на учебния процес при условие, че се провежда в обстановка на взаимно доверие. Той трябва да се осъществява при благоприятни условия и в удобно време за двете страни.

                Родителите трябва да следят внимателно информацията, която се дава чрез електронна поща, на таблата във входното помещение или в бележника за връзка със семейството, който всяко дете притежава и който трябва да бъде преглеждан всекидневно. Този бележник позволява обмяната на информация между училището и дома. За Ecole Elémentaire и Колежа бележникът е постоянно в чантата на ученика. За Ecole Maternelle той е сложен в отделението на детето.

                Училището разполага със софтуер, който позволява предоставяне на информация относно развитието в обучението на учениците.

                Между родителите/настойниците и класния ръководител се провеждат срещи, като една от тях е през първите седмици на учебната година.

                Директорът и учителите са на разположение на семействата за определяне и провеждане на среща.

                Семействата получават от учителите бележник с оценките три пъти в годината. Бележникът се съхранява в училището до приключване на обучението в EFIV.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

                В учебното заведение трябва да царят вежливостта и приятелският дух. Взаимоотношенията между възрастни и ученици трябва винаги да бъдат вежливи; физическите или словесни нападки са строго забранени. Учениците трябва да се държат подчертано добре с целия персонал.

                Всеки член на персонала има правото и задължението да се намесва активно във всеки един момент, когато забележи, че учениците не спазват правилата за поведение по време на извънкласните мероприятия и междучасията.

                Също така е особено важно да няма дискриминация в нито един аспект: език, националност, цвят на кожата или евентуални увреждания, които представляват богатството в една училищна общност.

                Забранено е носенето на отличителни знаци или облекло, чрез които учениците явно демонстрират религиозна и/или политическа принадлежност. Ако това се налага, директорът разговаря с учениците и техните семейства.

                Приучаването към живота в общество е свързано и с грижата за пространствата : зелените площи, които допринасят за средата, колективните пространства и тяхното специално оборудване, класните стаи, тоалетните, двора за междучасия и т.н. На всяко от тези места учениците трябва да спазват добро поведение и да не рушат нито средата, нито оборудването.

 

Неспазването на вътрешния правилник на учебното заведение и всяко посегателство върху физическата или духовна цялост на други ученици или на възрастни, могат да доведат до наказания или санкции, с които семейството ще бъде запознавано. Наказанието се прилага единствено като мярка с възпитателен характер.

 

 

Посещаемост

Записването в École maternelle (деца от 3 до 5 години) задължава семейството да осигурява редовното посещаване на училището от страна на детето, тъй като присъствието му е необходимо за развитието на личността му и за подготовката му за обучението в началното училище. Съгласно действащите закони и нормативна уредба редовното посещение на учебните занятия в Ecole Elémentaire и в Collège (начално и основно училище) е задължително.

 

„École maternelle“

Еcole maternelle играе основна роля в социализацията на детето и трябва да се направи всичко възможно, за да благоприятства развитието му в тази среда. Ето защо не могат да бъдат налагани никакви наказания. При все това, дете, което в даден момент има трудно поведение, може да бъде изолирано за много кратко време, необходимо, за да възвърне поведението, което е съвместимо с живота на групата. В нито един момент детето не се оставя без наблюдение. Честите контакти между родителите и педагогическия екип трябва да спомогнат за избягването на подобни ситуации.

 

„École élémentaire“ и „Collège“

Учителят, или педагогическият екип трябва да получават от всеки ученик работа според възможностите му.

При недостатъчна работа от страна на ученика и след като е потърсил причините за това, учителят или педагогическият екип, отговарящ за обучението, взема решение за предприемане на съответните мерки като поддържа контакт със семейството.

                                                                                            

Поощрителни мерки

            За насърчаване на положителното развитие на ученика са предвидени поощрителни мерки, както по отношение на поведението му, така и по отношение на постигнатите резултати и участието му в живота на учебното заведение. Те се отбелязват в тетрадката за връзка и/или в бележника на ученика по предложение на преподавател/възпитател от учебното заведение.

 

Двор за междучасията

            Дворът за междучасията е пространство, организирано с образователна цел. Междучасието е момент за посещаване на тоалетните.

            По време на междучасието, в случай на нужда децата могат да се обърнат към всеки преподавател/възпитател, отговорен за наглеждането на децата.

 

 

Мобилни телефони

Забранява се използването на мобилни телефони, или друг тип електронни устройства на територията  на училището. При необходимост детето да проведе разговор със своите родители, това следва да се извърши със съдействието на училищния персонал чрез служебните телефони на училището.

 

Болно дете

Семействата трябва да имат грижата да не изпращат детето на училище, когато е болно. Дете, което дойде болно на училище, се изолира от другите деца докато семейството му, предупредено по телефона, дойде да го прибере. Когато родителите на болен ученик осъзнават опасността от заразяване на останалите деца, те не трябва да изпращат детето на училище в този период. Родителите трябва да уведомят незабавно учебното заведение за вида на заболяването и да предоставят медицинска бележка с периода на отсъствие.

Нито едно дете няма право да носи лекарства в училището.

 

Злополука с дете

При злополука EFIV уведомява незабавно семейството и предприема всички необходими мерки в зависимост от сложността на ситуацията, включително извикване на спешна помощ. Ето защо е важно всяко семейство да предостави няколко телефонни номера (включително мобилни), за да може да бъде установена бърза връзка с него; всяка промяна на телефонните номера трябва задължително да се съобщава.

 

Медицински кабинет

Училището осигурява медицински кабинет, при спазване на Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата. При злополука, медицинското лице се уведомява незабавно. В случай на нужда (при подозрения за заразни заболявания и разпространение на паразити) и необходимост от своевременна реакция, медицинското лице предприема съответните мерки.

 

Безопасност и щети

Забранени са всякакви опасни предмети (макетни ножчета, ножове,…). Учениците не трябва да носят играчки или пари в училище, както и ценни предмети (бижута, видеоигри, мобилни телефони, уолкмени...). Позволено е единствено да се донесе любима играчка, която има за цел да успокои детето, посещаващо Ecole maternelle (плюшена играчка, играчка за сън...), но тя трябва да бъде прибрана по време на занятията. Учебното заведение не носи никаква отговорност при загуба, кражба или повреждане на тези предмети.

Повреждането и унищожаването на оборудването, на имуществото или на сградата ще бъдат наказвани, а родителите на виновника ще бъдат поканени да заплатят щетите.

 

Правото на лична неприкосновеност- фотографиране

За да се спази правото на неприкосновеност на личния живот на децата и възрастните, снимането без разрешение е забранено.